Voer uw zoekbegrip in

Bosbescherming in Peru: ons project voor behoud van het klimaat

Bosbescherming in Peru: ons project voor behoud van het klimaat

Klimaat- en milieubescherming zijn belangrijke pijlers van ons duurzaamheidsinitiatief, waarmee wij sinds oktober 2021 een klimaatneutrale onderneming zijn geworden. Samen met de organisatie ClimatePartner hebben wij alle emissies die wij in het bedrijf veroorzaken geanalyseerd en waar mogelijk verminderd of helemaal uitgebannen. Alle emissies die wij (nog) niet kunnen vermijden, worden gecompenseerd door een erkend klimaatbeschermingsproject in Peru, dat wij vandaag aan u willen voorstellen. Meer informatie over onze weg naar klimaatneutraliteit vindt u in onze bericht “PETER HAHN is klimaatneutraal”.

Een blik achter de schermen van de klimaatbescherming

Het klimaatbeschermingsproject (ClimatePartner ID: 12310-1610-1001, nr. 1114), waarmee wij alle onvermijdelijke CO2-uitstoot van onze onderneming compenseren, zorgt voor de bescherming van het 300.000 hectare grote regenwoud in het Amazonegebied van Tambopata. Daarmee voor het behoud van een unieke dieren- en plantenwereld, alsmede voor het levensonderhoud en de inkomensbasis van ongeveer 400 gezinnen die hier wonen. En het zorgt ervoor dat wij onze bijdrage leveren om de klimaatverandering een halt toe te roepen met een evenwichtige totale broeikasgasbalans.

Maar hoe werkt een klimaatbeschermingsproject precies? Hoe zien de maatregelen in het kader van het bosbeschermingsproject in Tambopata er concreet uit en wat zijn de langetermijngevolgen van de compensatie van broeikasgassen? We hebben deze vragen gesteld in een interview met Climate Partner.

Bosbescherming in Peru: ons project voor behoud van het klimaat

Over regenwouden en paranoten: een gesprek tussen PETER HAHN en ClimatePartner

Interview met Sabine Schneider van ClimatePartner
Sabine Schneider,
Team Lead Marketing & Communications Carbon Offset & Green Energy Services.

Wat is een klimaatbeschermingsproject precies?

Eenvoudig gezegd kunnen klimaatbeschermingsprojecten worden omschreven als gecertificeerde maatregelen op het gebied van milieubescherming, energie-efficiëntie of de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, die de uitstoot van broeikasgassen verminderen, vermijden of uit de atmosfeer verwijderen en aldus bijdragen tot het temperen van de klimaatverandering. Door een dergelijk project te steunen, kunnen bedrijven CO2-emissies compenseren die elders in de atmosfeer terecht zijn gekomen.

Klimaatbeschermingsprojecten gaan van de bescherming van ecosystemen over de herbebossing van beschadigde gebieden tot de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, en hebben vaak ook een grote sociale impact. Zo verbetert bijvoorbeeld de levering van schoon drinkwater of de distributie van efficiëntere kooktoestellen niet alleen de kwaliteit van het water en de lucht, maar ook de kwaliteit van het leven. De ontwikkeling van infrastructuur schept werkgelegenheid, maakt onderwijs mogelijk en verbetert de levensomstandigheden van de plaatselijke gemeenschappen.

Om als klimaatbeschermingsproject te worden beschouwd en in officiële registers als doeltreffende maatregel te worden gecertificeerd, controleren onafhankelijke auditors, bijvoorbeeld de TÜV, regelmatig of aan diverse criteria is voldaan en hoeveel er precies is bespaard. De projectexploitant kan zijn project dan financieren door de verkoop van gecertificeerde emissiereducties.

Sabine Schneider van ClimatePartner
Bosbescherming in Peru: paranoten

Hoe werkt CO2-compensatie via zo’n project precies?

Bosbeschermingsprojecten zorgen ervoor dat bossen op lange termijn behouden blijven en dat bescherming van het bos meer oplevert dan het kappen ervan. Het concept bestaat erin de plaatselijke bevolking te betrekken bij de bescherming van het bos en hen te belonen voor hun inspanningen om het bos in stand te houden. Daartoe worden in het kader van de projecten bijvoorbeeld alternatieve bronnen van inkomsten en onderwijsmogelijkheden gecreëerd.

Hoe ouder bomen worden, hoe meer broeikasgasemissies zij kunnen binden en hoe waardevoller zo’n bosgebied is voor de bescherming tegen klimaatverandering. Wie het behoud ervan steunt en financiert, draagt dus rechtstreeks bij aan de vermindering van CO2 in de atmosfeer en compenseert zo de uitstoot van zijn bedrijf.

Sabine Schneider van ClimatePartner
Zoe werkt de CO2-compensatie

Wij steunen het project voor bosbehoud in Peru. Wat is daar zo speciaal aan?

Het project is een uitstekend voorbeeld van de combinatie van klimaatbescherming en sociale ontwikkeling. Het stelt de plaatselijke bevolking in staat haar landgebruiksrechten voor de teelt van paranoten uit te oefenen en zo te leven van de teelt van de regenwoudgebieden in plaats van van de ontbossing daarvan. Dit werd bereikt door het officieel markeren van de concessiegebieden en ook door intensieve opleiding in teelt- en oogsttechnieken, organisatorische versterking door middel van financiële en technische steun, en een breed scala aan professionele bijstand. Bovendien is er een uitgebreid controle- en monitoringssysteem, een wetenschappelijk programma om de instandhoudingsmaatregelen en de ontwikkeling van de biodiversiteit te evalueren, alsmede intensieve steun voor de concessiehouders op het gebied van landbeheer, economische efficiëntie en waardecreatie.

Sinds 2020 ontvangen de landbouwers ook rechtstreekse financiële steun uit de verkoop van klimaatbeschermingscertificaten. Op die manier profiteren de 400 concessiehouders en hun plaatselijke gezinnen van dit project, net als mensen over de hele wereld.

Sabine Schneider van ClimatePartner
Bosbescherming in Peru: paranoten

Hoe wordt het geld dat PETER HAHN betaalt als compensatie voor zijn CO2-uitstoot concreet gebruikt?

Eerst en vooral dragen de financiële middelen ertoe bij dat het klimaatbeschermingsproject kan worden voortgezet. Zonder deze inkomsten zouden de projectactiviteiten niet kunnen worden gefinancierd, d.w.z. alle maatregelen ter bescherming van het bos, de afbakening van concessies, opleiding in de teelt, de oogst en de verwerking van paranoten, toegang tot technologieën en machines en nog veel meer.

Sabine Schneider van ClimatePartner
Bosbescherming in Peru: paranoten

Hoe gaat het in de toekomst verder?

Het doel is de bescherming van het bos op lange termijn en de daarmee gepaard gaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom zal het project voortdurend worden gecontroleerd en regelmatig worden herzien. We moeten altijd aan de bal blijven.

Sabine Schneider van ClimatePartner

Wat zeggen de mensen in Tambopata?

Bosbescherming in Peru: Statement Maria
Maria Alejandra Cantuarias,
marketingmanager van Bosques Amazónicos BAM

Sinds 2009 werken de organisatie Bosques Amazónicos (BAM) en honderden concessiehoudersfamilies van Madre de Dios samen om deze prachtige gebieden te beschermen. De concessiehouders zijn de bewakers van hun bossen, zij leven van het bos en hun voornaamste inkomen is het verzamelen van paranoten. Wij steunen de concessiehouders met de kennis, de technologieën en in het algemeen met alle nodige hulpmiddelen, zodat zij duurzaam kunnen werken en ontbossing effectief kunnen voorkomen.

Het is belangrijk om dit gebied te beschermen, omdat de oerbossen bijna 30% van de biodiversiteit van de planeet herbergen. Deze bossen zijn uiterst uniek, omdat het Braziliaanse notenbossen zijn die alleen hier bestaan, in de driehoek tussen de grenzen van Peru, Bolivia en Brazilië.

Voor ons als BAM is het bos en het behoud ervan niet alleen van het allergrootste belang voor onze planeet, maar ook de motor voor de ontwikkeling van ons land en onze regio in de komende jaren.

Maria Alejandra Cantuarias

Bosbescherming in Peru: Statement Juan
Juan Carlos Grifa,
plukker in de sector Puerto Maldonado

De oogst van paranoten stelt ons in staat onze gezinnen te voeden, omdat we geld ontvangen voor voedsel, studies en om onze bossen te beschermen.

Het is belangrijk om de bossen te behouden, omdat zij ons leven zijn. Bossen dragen bij tot duurzaamheid en gezondheid; zij geven voldoening aan de hele wereld.

Ik vraag de mensen aan de andere kant van de wereld ons te helpen, met ons samen te werken en ons te steunen bij de bescherming en de verdediging van het bos, met uw kennis en uw financiële bijdragen.

Juan Carlos Grifa
Bosbescherming in Peru: Statement Gertrudes
Gertrudes Magda Rosel Peña,
boomverzorger in de sector Botijón

Ik denk dat het behoud van het bos, en vooral van de paranotenbomen, het milieu en ons ecosysteem in stand zal houden en dat we ons altijd bewust moeten zijn van het belang van het bos. Elk jaar levert het bos ons vruchten en hoe beter we voor de bomen zorgen, hoe meer we zullen oogsten.

Gertrudes Magda Rosel Peña
Bosbescherming in Peru: Statement Florencia
Florencia Paredes Dueñas,
concessiehouder voor paranoten in de sector Santa Rosa.

We hebben hulp nodig om de bossen te kunnen beschermen. We hebben steun nodig van andere landen die waarschijnlijk meer vervuild zijn. Hier hebben we, dankzij onze vegetatie, natuurlijke lucht, we hebben zuivere vegetatie, wat voor ons én voor alle mensen in de wereld een levensverzekering is. Ik voel me gelukkig, omdat ik zuivere lucht inadem. Ik voel me kalm, ik word beschermd door het bos en dat is heerlijk. Het bos is een zegen van God. Nu ik deze concessie heb, kan ik in mijn levensonderhoud voorzien en mijn kinderen voeden en opvoeden.

Florencia Paredes Dueñas

Open en eerlijk: leer nog meer over onze betrokkenheid

Via onze ClimatePartner ID (13846-2002-1001) kunt u op elk moment zien voor welke periodes wij ons een klimaatneutraal bedrijf mogen noemen en welke projecten wij daarvoor ondersteunen. U kunt meer te weten komen over onze betrokkenheid in ons We-Care overzicht.

aanbevolen voor jou